សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា

របាយការណ៍ ស្រាវជ្រាវ


# ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ តាមវិស័យ ប្រភេទ ទាញយក
1 របាយការណ៍សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅប្រទេស  18-មីនា-2019 របាយការណ៍ ស្រាវជ្រាវ

​  អាសយដ្ឋាន

វិមានរដ្ឋចំការមន មហាវិថីព្រះនរោត្តម

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្តាញសង្គម

Responsive image Responsive image

ទំនាក់ទំនង / លេខាអមគណៈកម្មការទី៥

០១២​៦០៤ ៣៣៧

០៩៧ ៧៦១ ៦០៩៦/ ០០៧៧ ៥១៦ ១៥១